Skansevejens Skole

Skansevejens Skole
Skansevej 2
9400 Nørresundby
Tlf.: 99 82 45 30
www.skansevejens-skole.dk

Indskolingshuset/DUS Skansen
0-2 kl.
Skansevej 2,
9400 Nørresundby.
Tlf. 96 32 12 70

Skansevejens Skole er placeret i bunden af Skansevej, og ligger i nærheden af Skanseparken.
Busrute nr.17 holder udenfor skolen.

Børnenes Hus
3 kl., DUSII, juniorklub, hver tirsdag og torsdag (Kl. 18.00-21.00) fra oktober-april som er gældende for børn fra 4-6 kl.
Skt. Petersgade 7,
9400 Nørresundby.
Tlf. 98 17 00 39

Institutionstype
DUS/SFO

Der er ca. 200 børn i DUSI samt ca.50 børn i DUSII (børnenes hus)
 

DUS Skansen er årgangsopdelt fra 0-2 kl.
Børnenes Hus er funktionsopdelt.

DUS Skansens og Børnenes Hus åbningstider
0-3 kl.: Mandag-torsdag 6.30- 8.00 og igen fra 11.35- 16.45, og fredag fra 6.30- 8.00, og igen fra 11.35- 16.30.

Studerendes placering

DUS Skansen
Har studerende i 1, 2 samt 3 praktikperiode.
Placering i huset bestemmes af teamsammensætningen, da man som lønnet studerende, er en del af normeringen.

Børnenes Hus
Har studerende i 1 praktikperiode.
Hvis man har ønsker om timer i Juniorklubben uanset praktikperiode kan dette umiddelbart lade sig gøre.

Kontakt person til UCN, og den studerende.
Har man spørgsmål el lign. kan man kontakte John Lykholt.
Mail: [email protected] eller på tlf. 99 82 45 30.

Ansatte i DUS Skansen samt Børnenes Hus:

Dusfællesleder:                      Birgitte Schow Pedersen

Afdelingsledere:                     Per Gadegaard
                                              
Anette Stenhouse
                                              
Lotte Gøttler (Børnenes Hus)
 

Pædagoger:                           Morten Bech Andreasen
                                              
Kasper Holt
                                              
John Lykholt
                                              
Mette Kristensen
                                              
Michael Eriksen
                                              
Jeppe Terp-Pedersen
                                              
Heidi Jonassen
                                              
Sanne Rasmussen
                                              
Lone Birch Petersen
                                              
Lars Behrend pedersen
                                              
Jens Konnerup (Børnenes Hus)
                                              
Grethe Jensen (Børnenes Hus)
                                              
Morten Arvid Thomasen jensen (Børnenes Hus)
                                              
Lotte Gøttler (Børnenes Hus)

Pædagogmedhjælper:           Haso Kocan

Flexjob:                                  Hanne Nielsen

 

Lovgrundlag
Institutionens lovgrundlag:
Folkeskoleloven § 3 stk. 4 samt ”DUS aftalen”.

Tværproffessionelt samarbejde
SSP, PPR, trivselspersonen DUS/Skole, folkeskolelærere, psykolog, sundhedsplejerske, distriktets børnehaver, skole- og kulturforvaltningen samt socialrådgivere.

Børnesammensætning
Børn indenfor normalområdet. Almindelig folkeskole.

Krav til dig som studerende
Når du er studerende ved os, så vil du blive betragtet som en ligeværdig del af personalegruppen.
Vi forventer, at man som studerende hos os møder kolleger som såvel børn og forældre med interesse og åbenhed.

Som studerende skal du have kendskab til vores DUSindholdsplan inden du starter din praktik. Denne kan findes under Skansevejens Skoles hjemmeside (www.skansevejens-skole.dk)
(Under DUS), og herefter DUSindholdsplan.

Vi forventer ligeledes, at du at som det øvrige personale møder til tiden hver dag, overholder principperne fra vores personalehåndbog, hvis sygdom el. lign skulle opstå.

Den studerende skal deltage i relevante kurser, møder, foredrag og evt. koloni. Desuden vil der være arrangementer for børn, og deres forældre, hvor den studerende ligeledes skal være med.

Når man arbejder hos os, så har man tavshedspligt som gælder for livstid.
Ligeledes er det et lovkrav, at vi skal indhente en børneattest.

Krav til os
Din praktikvejleder er hovedansvarlig for dig som studerende, men vi betrager ligeledes den studerende som hele husets ansvar, og derfor stilles alle til rådighed når du har brug for en sparringspartner.
Vi er et stort hus, hvor vi i personalegruppen har mange forskellige kompetencer, og vi forventer, at du i samråd med vejlederen søger råd og vejledning hos netop de kolleger som kan bidrage med teori eller praksis i den pågældende situation.
Hvis vi i praktikken fornemmer, at man som studerende ikke trives eller lever op til vores og/eller UCN´s mål, vil vi øjeblikkeligt tage en snak med dig som studerende, så vi i fællesskab kan løse problemet. Dermed vil man som studerende ikke være i tvivl om, at ens praktik kan godkendes/ikke godkendes.

Forbesøget
Vi forventer, at du ringer og aftaler tidsramme for besøgsdagene. Du skal forvente, at være her i ca. 4 timer de pågældende dage.
Den kommende praktikvejleder, samt det øvrige personale vil være forberedt til de dage, hvor den studerende skal komme på forbesøg. Vi vil være klar til at tage imod den studerende, og have relevante papirer samt en mødeplan klar.
Den studerende vil blive vist rundt i institutionen/skolen, og møde sine kommende kolleger samt hilse på børnene. Herefter vil du få tid til ”blot at være her”, hvor vi forventer, at du bruger tiden til at være iagttagende, undersøgende, nysgerrig og spørgende i forhold til stedet, således, at du som studerende har et godt grundlag, at arbejde videre med når du skal lave din målformulering.

Fælles for de 3 praktikperioder

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Opnå viden og færdigheder indenfor følgende områder:

 • DUS Skansens pædagogiske og samfundsmæssige opgave, funktion, mål og pædagogisk praksis.

 • De kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for det pædagogiske arbejde.

 • Børnenes behov, livskvalitet, udvikling samt læring.

 • Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis.

1.Praktikperiode
Den pædagogiske relation.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 • Du skal arbejde med relationer mellem børnene indbyrdes.

 • Du skal arbejde med, hvilken betydning samspilsprocessernes kvalitet har for det enkelte barns livskvalitet og udvikling, samt indflydelse på og betydning for relationen.

 • Du skal arbejde med kommunikation, samspil og konflikter i relationerne mellem børnene.

 • Du skal forholde dig til magt og etik i relationer.

Faglige kompetence mål

 • Den studerende skal indgå i det daglige pædagogiske arbejde i DUS Skansen/Børnenes Hus.

 • Den studerendeskal indgå og udvikle betydende relationer til børnene, og skal støtte børnenes evne til at etablere og udvikle relationer.

 • Den studerende skal deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,

 • Den studerende skal systematisk opsamle og reflektere over dine erfaringer fra praksis.

 • Den studerende skal begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til sin egen praksis.

 • Den studerende skal vise personlig indsigt om dine egen relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

Derfor skal du i løbet af praktikken:

 • Den studerende har sit eget punkt på personalemøderne, hvori personalet bliver delagtiggjort i den studerenes aktuelle status.

 • Den studerende arbejder aktivt med sine læringsmål.

 • Den studerende skal i samarbejde med sin vejleder finde og læse relevant litteratur.

 • Den studerende opleve, at du skal have timer i skoledelen sammen med din vejleder.

2. Praktikperiode
Den pædagogiske institution.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

 • Den studerende skal forholde sig til DUS Skansen og Børnenes Hus som en offentlig institution.

 • Den studerende skal opnå viden om, hvordan DUS Skansen og Børnenes Hus organiseres og ledes.

 • Den studerende skal arbejde med, at få kendskab til det tværfaglige samarbejde i DUS Skansen og Børnenes Hus.

 • Den studerende skal undersøge og forholde sig til, hvordan begreberne magt og etik forstås, og kommer til udtryk i DUS Skansen/Børnenes Hus.

Faglige kompetencemål

 • Den studerende skal indgå og bidrage på lige fod med sine kolleger med tilrettelæggelse og organisering af det daglige pædagogiske arbejde. Det kan fx være at ”krydse” børnene ind/ud i løbet af dagen, samarbejde med kolleger, planlægge og gennemføre ture ud af huset, sætte gang i aktiviteter såvel ude som inde.

 • Den studerende skal skal have begyndende overblik over den daglige organisering.

 • Den studerende skal deltage i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af pædagogiske processer.

 • Den studerende skal begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til sin egen og vores praksis.

 

Derfor skal du i løbet af praktikken:

 • Den studerende skal selv planlægge og igangsætte mindre aktiviteter både ude og inde. Samtidig skal den studerende være reflekterende over egen praksis.

 • Den studerende skal deltage aktivt i personalemøderne ud over ”den studerendes punkt” som eks. hvad optager dig som studerende i huset m.m.

 • Den studerende skal være aktiv i planlægning af det daglige pædagogiske arbejde samt strukturering af dagen.

 • Den studerende skal deltage i skolesamarbejdet dvs. være med til overlapning og O -timer og tilrettelæggelse af disse.

 • Den studerende skal på lige fod med sine kolleger deltage i teammøder.

 • Den studerende har medansvar for, at dokumentere hverdagen overfor forældre og andre i institutionen.

 • Den studerende skal være iagttagende, undrende og reflekterende, så du kan deltage i evalueringen af det pædagogiske arbejde.

 • Den studerende skal være særlig opmærksom på børnene i den pågældende årgang på børns trivsel og udvikling.

 • Den studerende skal forholde sig kritisk/undrende til DUS indholdsplanen samt dussens praksis og struktur.

3. Praktikperiode
Den pædagogiske opgave – i lyset af samfundsmæssige forandringsprocesser.

Centrale kundskabs- og færdigheder

 • Den studerende skal forholde sig til, hvilke af professionens arbejdsområder og opgavefelter som kendetegner arbejdet i DUS Skansen/ Børnenes Hus.

 • Den studerende skal afprøve og reflektere over forskellige pædagogiske handleformer og metoder.

 • Den studerende skal arbejde med professionens vidensformer, faglige kernebegreber terminologier, herunder det videnskabelige metoder.

 • Den studerende skal forholde dig til sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling.

Faglige kompetencemål

 • Den studerende skal planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, både ude og inde der tilgodeser og udvikler børnenes forskellige behov.

 • Den studerende skal bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession.

 • Den studerende skal arbejde målrettet med en gruppe børn.

 • Den studerende skal til vejledning redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om børnene i DUS Skansen/Børnenes Hus kan kvalificere det pædagogiske arbejde.

 • Den studerende skal være aktivt deltagende i den daglige pædagogiske praksis af teoretisk viden gennem analyse og refleksion, dermed danne ny viden.

 • Den studerende skal være bevidst om sin professionsidentitet. Her skal man forholde sig til handlegrundlag og udvikling.

 • Den studerende skal have et godt kendskab til vores måde, at arbejde sammen med skolen, og de pædagogiske begrundelser som arbejdet hviler på.

Derfor skal du i løbet af praktikken:

 • Den studerende skal selvstændigt planlægge og udfører større og mindre pædagogiske forløb med en gruppe børn.

 • Den studerende skal have overblik og ansvar i forhold til ”krydser” funktionen dvs. krydse børn ind/ud af dussen samt sende børnene til de aktiviteter som de går til.

 • Den studerende skal sammen med vejlederen/kontaktpædagogen eller i samarbejde med en anden pædagog iagttage en gruppe børn, hvor man vil arbejde målrettet med at udvikle deres indbyrdes sprog, legerelationer, konflikter el. lign.

 • Den studerende skal deltage og tage ansvar for et antal O-lektioner og/eller overlapning.

 • Den studerende skal forholde sig kritisk/undrende til DUSSENs pædagogiske arbejdsmetoder.

 • Den studerende skal deltage aktivt i samtalen og debatten til diverse møder, og tage ansvar eks. under den ”studerendes punkt”, og hermed redegøre for sin egen professionsidentitet, teoretisk viden og iagttagelser og refleksioner som optager den studerende lige nu.

Praktikvejledning

Praktikvejledningen varetages af uddannet personale som har gennemgået praktikvejlederkursus på UCN.
Som studerende hos os, gives der 2 timers vejledning ugentligt som i udgangspunktet vil ligge en formiddag.
Vi forventer, at man som studerende er velforberedt til vejledningsmøderne, hvor du som den studerende har ansvaret for dagsordenen og det pågældende referat. Her skal den studerende tage udgangspunkt i vejledningsdokumentationen som findes i praktikhåndbogen. Skal vejlederen læse aktuelt teori, dagsordenen el. lign skal dette være i hænde senest 2 dage før vejledningen finder sted, da dette vil give bedre forberedelse mulighed for vejlederen, og dermed give en bedre vejledning til den studerende.
Den studerende og vejlederen vil sammen lave en plan for studieforløbet på et af de første vejledningsmøder, således, at der bliver plads til at kunne arbejde med de pågældende læringsmål.